Automatiseren
Tijd: 5 minuten
Het open hebben van twee terminals is irritant. LND wil je in de achtergrond hebben draaien, net als bitcoind.
1
sudo nano /etc/systemd/system/lnd.service
Copied!
Plak er dit in.
1
[Unit]
2
Description=Lightning Network Daemon
3
Requires=bitcoind.service
4
After=bitcoind.service
5
6
[Service]
7
User=pi
8
ExecStart=/home/pi/go/bin/lnd
9
PIDFile=/home/pi/.lnd/lnd.pid
10
Restart=always
11
TimeoutSec=180
12
RestartSec=60
13
14
[Install]
15
WantedBy=multi-user.target
Copied!
Sla het weer op met Ctrl + X en bevestig met Y.
Het systeem moet op de hoogte gesteld worden van de nieuwe service en kan daarna gestart worden.
1
sudo systemctl enable lnd
Copied!
1
sudo systemctl start lnd
Copied!
Wil je zien of alles goed is opgestart, voer dan dit uit:
1
systemctl status lnd
Copied!
De output zou er ongeveer zo uit moeten zien:
1
● lnd.service - Lightning Network Daemon
2
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/lnd.service; enabled; vendor preset: enabled)
3
Active: active (running) since Wed 2020-11-25 17:45:10 GMT; 6s ago
4
Main PID: 2980 (lnd)
5
Tasks: 9 (limit: 4915)
6
CGroup: /system.slice/lnd.service
7
└─2980 /home/pi/go/bin/lnd
8
9
Nov 25 17:45:10 raspberrypi systemd[1]: Started Lightning Network Daemon.
Copied!
Met q ga je weer uit het scherm.
Wil je een overzicht van de status over meerdere sessie, gebruik dan dit:
1
sudo journalctl -f -u lnd
Copied!
Last modified 10mo ago
Copy link